Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzinna Piecza Zastępcza

Drodzy Rodzice Zastępczy i Wychowankowie!

W tym trudnym dla wszystkich czasie chcemy zapewnić Was, że mimo ograniczeń, jakie nakładają na nas wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa, jesteśmy dla Was! Cały czas pracujemy, jednak dla wspólnego bezpieczeństwa nie są możliwe nasze osobiste wizyty u Was, dlatego zachęcamy, by w razie potrzeby, chęci rozmowy, pytań czy wątpliwości skontaktować się z nami telefonicznie pod nr

17 8630253 lub poprzez e-mail: pieczazastepcza@mopsrzeszow.pl.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie bezpłatnego wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego pod nr telefonu

17 8630253 wew. 36,45.

Pamiętajcie, że zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich spoczywa też w naszych rękach, dlatego tak ważne jest, byśmy ściśle przestrzegali wprowadzonych zasad.

Pracownicy Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku


Ogólne informacje

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Wolontariat


 

Ogólne Informacje

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępcznej i Instytucjonalnej Pomocy Dziecku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie
ul. Skubisza 4, tel. 178635389 wew. 49

 

Kierownik Zespołu ds. ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku
mgr Weronika Janowska – Kurdziel

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Joanna Kokoszka
mgr Anna Pisarek
mgr Paulina Darecka-Ligaszewska

mgr Gabriela Pyrek

 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Aneta Rydel
mgr Iryna Drozd

Marta Tymowicz

 

starszy pracownik socjalny

mgr Marcin Peszko

 

pracownicy socjalni
mgr Magdalena Młynarczyk - Dziuba

 

starszy specjalista pracy socjalnej
mgr Aneta Węgrzyn

pedagog
mgr Małgorzata Idzik

 

DSC 0003

Do zadań Zespołu ds. Organizacji Pieczy Zastępczej w szczególności należy:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. przeprowadzanie badań psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analizy warunków bytowo mieszkaniowych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
 5. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz kandydatów do pełnia funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 6. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 7. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 8. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 9. umożliwienie korzystania z pomocy m.in. prawnika, pedagoga, psychologa;
 10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 11. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
 12. przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka poprzez gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących dziecka, jego rodziny i rodzeństwa, przekazanie ich rodzinie zastępczej w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka lub niezwłocznie po przyjęciu dziecka;
 13. w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej informuje właściwy sąd o możliwość powrotu dziecka do jego rodziny zgłaszając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;
 15. uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 16. dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 17. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 18. organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych lub losowych, albo zaplanowanego wypoczynku;
 19. stała współpraca z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi w zakresie opracowania planu pracy z rodziną i jego koordynacja z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 20. udzielanie wsparcia przez koordynatorów pieczy zastępczej pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 21. opracowanie indywidualnego programu usamodzielniania przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnioną pełnoletniości;
 22. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub doprowadzenia rodzinnego domu dziecka i o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;
 23. wydawanie opinii rodzinom zastępczym niezawodowym spełniającym warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącym rodzinne domy dziecka;
 24. wydawanie opinii rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w celu umieszczenia większej liczby dzieci (powyżej 3 dzieci);
 25. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzicielstwo zastępcze jest formą opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może wychowywać się w rodzinie naturalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z póź. zm.) są:

 1. rodzina zastępcza:
  • spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
  • niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna - tworzą ją małżonkowie lub osoba niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub też osoby zupełnie obce;
 2. rodzinny dom dziecka.

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Rodzinom zastępczym przysługują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, które na podstawie postanowienia Sądu zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie niższe niż kwota:

 1. 746 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1131 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 3. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
  • oraz wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego zgodnie z dyspozycją art. 83 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (obligo w rodzinnych domach dziecka).

Wszelkich informacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania rodzinnej 
pieczy zastępczej udzielają pracownicy 
Zespołu ds. Organizacji Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
 
ul. Skubisza 4, pokój  nr.19
 
tel. 17 8636933, 17 8635389, wew. 49


Jak zostać rodzicem zastępczym

Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy o funkcję rodzica zastępczego lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka mogą starać się osoby, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były (nigdy) pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (wyroku sądu, ugody);
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w  związku małżeńskim.

Wymagane dokumenty od kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej:

 1. Podanie o utworzenie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
 2. Życiorys osoby lub małżonków.
 3. Odpis aktu małżeństwa – zupełny.
 4. Zaświadczenie o wysokości zarobków.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.


Wolontariat

Poszukujemy ludzi odpowiedzialnych, otwartych,  którzy nie boją się nowych wyzwań do współpracy w ramach wolontariatu.

Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, odrobinę chęci do niesienia pomocy dzieciom, lubisz dzielić się z innymi,  to podejmij współpracę z nami i zostań wolontariuszem  w Zespole do Spraw Organizacji Pieczy Zastępczej MOPS w Rzeszowie. Masz możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, „zarażenia” innych  swoją energią,  możesz zrealizować swoje marzenia czy  plany.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji wolontariusza prosimy o kontakt pod nr telefonu 178635389 wew. 49 w godzinach pracy ośrodka lub przesłanie swoich danych drogą elektroniczną na  adres e-mail sekretariat@mopsrzeszow.pl

Zapraszamy do współpracy!

Kierownik 
Zespołu do Spraw Organizacji Pieczy Zastępczej
Weronika Janowska-Kurdziel

 

Wolontariusze w Zespole do Spaw Organizacji Pieczy Zastępczej wspierają swoim działaniem przede wszystkim dzieci, stają się dla nich często wzorem, kimś bliskim i ważnym, wspierają też opiekunów, dając im możliwość zminimalizowania  tego obowiązku. To jest jedna strona medalu, a druga to satysfakcja z pomagania innym, sprawdzenie się w dotychczasowej wiedzy, zdobycie doświadczeń i cały wachlarz przeżyć.

Cele pracy wolontariuszy:

 • Wsparcie w nauce dzieci i młodzież z rodzinnych form opieki zastępczej;
 • Rozwijanie ich wiedzy i umiejętności;
 • Pokazanie wzorców - dobrze się uczysz możesz pomóc innym;
 • Nawiązanie kontaktów;
 • Rozwijanie zdolności interpersonalnych;
 • Nabranie przez studentów doświadczenia w pracy z innymi.

Nabór wolontariuszy odbywa się każdego roku w październiku.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki;
 • świadectwo ukończenia szkoły.

W obecności pracowników tut. Ośrodka Wolontariusz składa stosowne Oświadczenia, wypełnia kwestionariusz osobowy i odbywa szkolenie BHP.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) zawiera porozumienia z wolontariuszami o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

 

Banery/Logo