Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i dzieci umieszczonych w placówkach

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Zadania dotyczące przyznawania pomocy finansowej rodzinom zastępczym, oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka realizuje Sekcja do Spraw Pieczy Zastępczej i Wsparcia Osób Usamodzielnianych ul. Skubisza 4, tel. 17 86 30 253

I. Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
 2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia dziecka

II. Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka można przyznać:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
 2. Świadczenia na pokrycie:
  - niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo;
  - kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

III. Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

IV. Rodzina zastępcza zawodowa może otrzymaćświadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

V. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymujeśrodki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62.

W przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 3. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 4. młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
 5. specjalnym ośrodku wychowawczym
 6. hospicjum stacjonarnym,
 7. oddziale medycyny paliatywnej;,
 8. areszcie śledczym,
 9. schronisku dla nieletnich,
 10. zakładzie karnym,
 11. zakładzie poprawczym

otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

Wszystkie świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku są udzielane na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pomoc finansowa dla dzieci umieszczonych w placówkach

Zadania dotyczące przyznawania pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych w placówkach realizuje Sekcja do Spraw Pieczy Zastępczej i Wsparcia Osób Usamodzielnianych ul. Skubisza 4, tel. 17 86 30 253

Przyznawane świadczenie:

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego
w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej

Zasady określające szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012r. (dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2012r. poz. 473).
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/473/akt.pdf

Banery/Logo