ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Opublikowano: poniedziałek, 06 maj 2019

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy pracownika socjalnego.


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów
tel. 17 853 39 27, 17 853 57 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
 4. Miejsce wykonywania pracy: MOPS w Rzeszowie
 5. Praca na stanowisku związana jest z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klientów MOPS w Rzeszowie, obsługą komputera i pracą w terenie.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. Nr 1508).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
 2. Znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 3. Od kandydata, w związku z zadaniami które będą mu powierzone, oczekuje się:
  • wysokiej kultury osobistej,
  • umiejętności podejmowania decyzji,
  • zdolności i otwartości na komunikowanie się,
  • poczucia odpowiedzialności,
  • znajomości obsługi komputera i programów biurowych,
  • umiejętności prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
  • wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  • znajomości lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
   samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
  • umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • kreatywności, odporności na stres,
   umiejętności pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób i rodzin
  z terenu objętego działaniem pracownika.
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych.
 4. Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.
 5. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie aktywności w zakresie nawiązywania i organizowania wspólnie z samorządem mieszkańców, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy jak również aktywizacja społeczna tych grup.
 7. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami - sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia.
 8. Współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakłady pracy w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia.
 9. Inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku podejmowania działań samopomocowych, tworzenie systemu wsparcia.
 10. Prowadzenie pracy socjalnej opartej na etapach metodycznego postępowania, zmierzającej do nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin.

V. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy, suplementy).
 4. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.
 5. Dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) telefonicznie: (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33.

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez MOPS inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (17) 853-39-27.


Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz art.10 RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych

MOPS nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby, następnie po upływie tego terminu podlegają usunięciu.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych po upływie okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
f) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Rekrutacja.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku – Dyrektor MOPS w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 853 39 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Rzeszów, dnia 6 maja 2019 r.