Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

UWAGA! OD 1 SIERPNIA ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES!

Opublikowano: środa, 26, lipiec 2017

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od nowego okresu zmienią się niektóre zasady ustalania prawa do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Najistotniejsze zmiany:

 • Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców 
  Samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica. Może zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.
 • Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód
  Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Dotyczy to również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.
 • Zmiana zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej.
  Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia o wysokości dochodu. Od nowego okresu ustalenie ich dochodu nastąpi na podstawie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku
  • osiągniętego w roku bazowym poprzedzający okres zasiłkowy. Na podstawie tego zaświadczenia i w oparciu o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczona zostanie kwota dochodu z ww. tytułu.
 • Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.
  Od tego roku rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowani. Wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać jednocześnie od sierpnia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia