loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

 

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 

 • w przypadku cudzoziemca
  • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytoriu Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy;
 • w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców
  odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • w przypadku przysposobienia dziecka
  odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • w przypadku opieki prawnej
  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia