Nowe zasady ustalania dochodu od listopada 2017 roku

 

osiągniętego w roku bazowym poprzedzający okres zasiłkowy. Na podstawie tego zaświadczenia i w oparciu o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczona zostanie kwota dochodu z ww. tytułu.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z  działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby  fizyczne.