Ogólne informacje

 

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wnioski o świadczenia rodzinne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa:

 

Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01-01-2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazane zostały wojewodom. W związku z powyższym w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie utworzony został Oddział Koordynacji Świadczeń:

 

Ze względu na prowadzone prace organizacyjnego brak jest możliwości uzyskania informacji na temat przebiegu indywidualnych spraw do 15 stycznia 2018 r. Wszelkie zapytania dotyczące stanu realizacji indywidualnych spraw należy kierować na ww. adres mailowy.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 roku, poz.1952)

  3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)

  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)

  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)

  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234) - PDF - 500 KB

  7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z  działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P.2017.766 z dnia 2017.08.01)

  8. Uchwała nr XXXI/674/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 12 października 2016, poz. 3245)

  9. Uchwała X/210/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 80/2011 z dnia 01 czerwca 2011, poz. 1373)

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 (od 01-11-2017r. do 31-10-2018r.) mogą od 1 sierpnia 2017 r. pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa lub ze strony internetowej MOPS-u.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-86-29-331.

 

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  MOPS w Rzeszowie o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, MOPS w Rzeszowie nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 
Informacje w sprawach, które przekazane zostały do ROPS–u w Rzeszowie w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać osobiście w siedzibie ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 8:00 do 15:00 lub telefoniczne pod numerem telefonu: 017-74-70-600, 017-74-70-616.

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2014 i 2015 R.