Ogólne informacje

 

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wnioski o świadczenia rodzinne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 - Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-86-29-331.

  

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 roku, poz.1952 z póź. zm. )

  3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428)

  4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)

  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)

  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234) - PDF - 500 KB

  7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 721)

  8. Uchwała nr XXXI/674/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 12 października 2016, poz. 3245)

  9. Uchwała X/210/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 80/2011 z dnia 01 czerwca 2011, poz. 1373)

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  MOPS w Rzeszowie o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to m.in. informacji o:

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, MOPS w Rzeszowie nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Wojewody podkarpackiego. 
Informacje w sprawach, które przekazane zostały do Wojewody (lub do dnia 31 grudzień 2017r. do ROPS-u w Rzeszowie) w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać:  

 

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO