Aktywny Samorząd 2018

PFRON wersja podstawowa RGB 01

MEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE 
O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU
CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 

ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie o dofinasowanie w ramach programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest Miasto Rzeszów

miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

Obszar A, Zadanie 1:

 

Obszar A, Zadanie 2:

 

Obszar B, Zadanie 1:

 

Obszar B, Zadanie 2:

 

Obszar C, Zadanie 2:

 

Obszar C, Zadanie 3:

 

Obszar C, Zadanie 4:

 

Obszar D:

 

W 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

 

MODUŁ II :

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

Udział własny w MODULE II - w zakresie kosztów czesnego:

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni: Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 15% brak udziału własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – 2018”:

Termin Opis
01.04.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I programu
30.08.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I programu
01.03.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl)2017/2018
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 1-y cykl)2017/2018
01.09.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl) 2018/2019
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego (Moduł II – 2-i cykl)2018/2019

Refundacja kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwa wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD:

Program Aktywny Samorząd.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe 2018.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZAD - 2018"

 

Moduł II  - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SEMESTRU.

  

Uwaga Beneficjenci pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4, w trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze:

  1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

    1. Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (pdf 250 KB)
    2. Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - (pdf 250 KB)

  2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

    1. Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 (pdf 250 KB)
    2. Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 (pdf 250 KB)

 

Informację o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem:  www.pfron.org.pl


Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w MOPS ul. Skubisza 4, pok. nr 9, nr tel.: 17/86 30 253 w. 34