loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Instytucjonalna piecza zastępcza

W przypadku braku możliwości umieszczenia dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej  zostają one kierowane do instytucjonalnych form pieczy.

Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne dzieci i młodzieży, a także zapewniają przysługujące świadczenia zdrowotne i dostęp do kształcenia.

Na terenie Miasta Rzeszowa działają placówki opiekuńczo-wychowawcze typu:

  • interwencyjno-socjalizacyjnego – Uchwałą nr III/49/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2014 r.  Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Unii Lubelskiej 4 zmieniło nazwę z dniem 1 stycznia 2015 r. na: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza. Decyzją nr S-I.9423.2.10.2014.BB Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2015 r. zezwolono na prowadzenie tej placówki jako Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza, zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny biologicznej, przysposobienia lub umieszczenia w pieczy zastępczej. Okres pobytu dziecka w części interwencyjnej placówki nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza dysponuje 25 miejscami, w tym 11 interwencyjnymi i 14 socjalizacyjnymi. Placówka posiada miejsca dla dziewcząt małoletnich w ciąży.  

Placówka przyjmuje małoletnich na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Sądu Rodzinnego, zarówno z Miasta Rzeszowa, jak i całego województwa podkarpackiego, a także w przypadku wolnych miejsc, z całej Polski.

Do placówki przyjmowane są dzieci:

 • powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie;
 • poniżej 10 roku życia, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Do części interwencyjnej placówki, dzieci przyjmuje się:

 • na podstawie postanowienia sądu;
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 • na wniosek rodziców, dziecka lub przedstawicieli uprawnionych służb – w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Główne przyczyny umieszczania dzieci w placówce to:

 • brak należytej opieki wynikający z niewydolności wychowawczej rodziców;
 • alkoholizm;
 • choroby psychiczne rodziców;
 • przemoc psychiczna, fizyczna, molestowanie seksualne;
 • porzucenie dziecka.

Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami  (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami i organizacjami, w tym charytatywnymi.

 • socjalizacyjno-interwencyjnego i socjalizacyjnego – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom dla Dzieci i Młodzieży „MIESZKO” w Rzeszowie uchwałą Nr LXIV/1183/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 3 grudnia 2013 r. przekształcił się z dniem 1 stycznia 2014 r. w 3 odrębne miejskie jednostki budżetowe:
 • Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • Dom dla Dzieci „MIESZKO”,
 • Dom dla Dzieci „DOBRAWA”.

Na mocy Uchwały Nr LXXXII/1519/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 r. od 1 stycznia 2015 r. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest jednostką budżetową, natomiast Dom dla Dzieci „MIESZKO” i Dom dla Dzieci „DOBRAWA” są jednostkami organizacyjnymi Centrum.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych: Domu dla Dzieci „MIESZKO” i Domu dla Dzieci „DOBRAWA”. Pracą Centrum kieruje dyrektor Centrum, który jest zarazem dyrektorem obydwu placówek i kieruje nimi przy pomocy wychowawców – koordynatorów.

Dom dla Dzieci „DOBRAWA” jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia.

Dom dla Dzieci „MIESZKO” jest placówką całodobową typu socjalizacyjno-interwencyjnego przeznaczoną dla maksymalnie 30 wychowanków. Placówka posiada 27 miejsc socjalizacyjnych i 3 interwencyjne.

W wyjątkowych przypadkach, w obu placówkach, mogą być umieszczane dzieci poniżej 10 roku życia, szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 575 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz.1720).


Opłata za pobyt  w pieczy zastępczej

Zasady określające szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012r. (dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2012r. poz. 473). http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/473/akt.pdf

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia