Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia
Infolinia
Informacja
Informacja

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i dzieci umieszczonych w placówkach

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Zadania dotyczące przyznawania pomocy finansowej rodzinom zastępczym, oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka realizuje Sekcja do Spraw Pieczy Zastępczej i Wsparcia Osób Usamodzielnianych ul. Skubisza 4, tel. 17 86 30 253

I. Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
 2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Dodatek wychowawczy do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia dziecka.
 4. Świadczenie „Dobry Start” - rządowy program ”Dobry Start” to jednorazowe świadczenie na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny.

II. Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka można przyznać:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
 2. Świadczenia na pokrycie:
  - niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo;
  - kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

III. Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

IV. Rodzina zastępcza zawodowa może otrzymać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

V. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62.

W przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 3. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 4. młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
 5. specjalnym ośrodku wychowawczym
 6. hospicjum stacjonarnym,
 7. oddziale medycyny paliatywnej;,
 8. areszcie śledczym,
 9. schronisku dla nieletnich,
 10. zakładzie karnym,
 11. zakładzie poprawczym

otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 20% przyznanych świadczeń.

Wszystkie świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku są udzielane na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pomoc finansowa dla dzieci umieszczonych w placówkach

Zadania dotyczące przyznawania pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych w placówkach realizuje Sekcja do Spraw Pieczy Zastępczej i Wsparcia Osób Usamodzielnianych ul. Skubisza 4, tel. 17 86 30 253

Przyznawane świadczenia:

 1. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
  Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego
  w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 2. Świadczenie „Dobry Start” - rządowy program ”Dobry Start” to jednorazowe świadczenie na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Opłata za pobyt w pieczy zastępczej

Zasady określające szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej określa Uchwała Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012r. (dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2012r. poz. 473).
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/473/akt.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap