Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przypisuje Ośrodkowi zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, do której zalicza się:

I. Zadania.

  1. Zadania z zakresu udzielania dofinansowań.
    1a. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
    1b. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
    1c. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
    1d. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
    1e. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
    1f. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Rzeszowa.
  3. Zadania z zakresu kontroli:
    3a. Kontrola funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - WTZ przy DPS ul. Załęska 7a. - WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska 13.
    3b. Kontrola wykonania umów o dofinansowanie, w szczególności dot. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
  4. Opracowywanie Powiatowych Programów Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i sprawozdań z ich realizacji.
  5. Udział w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
  6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. Inne działania związane z problematyką osób niepełnosprawnych.

II. Finansowanie zadań.

Zadania: 1a - 1e Zadania finansowane ze środków PFRON (pozabudżetowych) przekazywanych do dyspozycji prezydenta jako starosty. Podziału środków na poszczególne zadania dokonuje rada miasta w drodze uchwały. Zadanie – 1f jest finansowane ze środków PFRON oraz budżetu miasta. Od roku 2015: - PFRON (85,34%), budżet miasta (14,66%).

III. Sprawozdawczość.

Kwartalne i roczne sprawozdania rzeczowo - finansowe są przekazywane do PFRON za pośrednictwem służb finansowych Urzędu Miasta.

IV. Przepisy prawne :

    1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)
    2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.)
    3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015, poz. 926 t.j.)
    4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)
    5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)
    6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 29)
    7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 538 t.j.)