Usługi opiekuńcze

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy osoby drugiej a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić, możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zasygnalizować swój problem. Pracownicy socjalni Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych pracują w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może w takiej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych podstawowych lub specjalistycznych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudnione opiekunki lub terapeutów, w domu klienta, na terenie Rzeszowa, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w :

Na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. z późniejszymi zmianami Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych gminie oraz własnych gminy dla osób wymagających specjalistycznej pomocy dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujący zakres:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętości społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak :

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

c) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

2. Pielęgnacja– jako wspieranie procesu leczenia w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

a) postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4. Pomoc mieszkaniowa:

a) w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Usługi specjalistyczne są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje do wykonania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 

Zasady zwrotu kosztów usług.

Uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt jednej godziny usług wynosi od 10 lutego 2018 r. 19 zł zgodnie z Uchwałą zmieniającą Nr LIII/1250/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność. Od 1 marca 2018 r. dochód netto osoby samotnej do kwoty 878,12 zł uprawnia do pomocy nieodpłatnej. Dochód netto powyżej 2634,36 zł dla osoby samotnej zobowiązuje do pokrycia kosztów usługi w całości czyli obecnie 19 zł za jedną godzinę.


Cenę 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono (zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 29/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2017 r. i wynosi ona od 1 stycznia 2018r. 34,00zł (dla osób do 18 roku życia oraz dla osób dorosłych). Podstawą ustalenia odpłatności za te usługi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 634,00zł (dochód netto w takiej kwocie dla osoby samotnej lub w rodzinie uprawnia do pomocy nieodpłatnej).

Opiekunki i terapeuci pracują w godzinach 7.30 do 15.30 a w szczególnych przypadkach do 19.30 oraz w dni wolne od pracy na zasadzie dyżurów (opiekunki). Stan zdrowia klientów jest diagnozowany i objęty opieką medyczną przez zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w niepełnym wymiarze czasu pracy lekarza psychiatrę.

Zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) określa tabela stanowiąca załącznik do uchwały Nr LIII/1250/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia  28 grudnia 2017 r.

Tabela określająca wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, uwzględniająca ustalone progi dochodowe – koszt jednej godziny 19 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych

%

Złotych

0-100%

878,12(*)

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

Powyżej 
100% - 120 %

1053,74

5

0,95

7

1,33

Powyżej 
120% - 140 %

1229,37

10

1,90

15

2,85

Powyżej 
140% - 160 %

1404,99

15

2,85

25

4,75

Powyżej 
160% - 180 %

1580,62

20

3,80

40

7,60

Powyżej 
180% - 200 %

1756,24

25

4,75

50

9,50

Powyżej 
200% - 220 %

1931,86

30

5,7

60

11,40

Powyżej 
220% - 240 %

2107,49

40

7,60

80

15,20

Powyżej 
240% - 260 %

2283,11

50

9,50

90

17,10

Powyżej 
260% - 280 %

2458,74

70

13,30

100

19,00

Powyżej 
280% - 300 %

2634,36

90

17,10

100

19,00

Powyżej 
300% - 320 %

2809,98

100

19,00

100

19,00

Powyżej 300%

2809,98

100

19,00

100

19,00

(*) Od dnia 1 marca 2018 r. najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 878,12 zł netto.

Od dnia 1 października 2015 r. podstawą ustalenia odpłatności za usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł (art. 9 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 1 ust. 1 pkt 1 ,,a” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Tabela określająca zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględniająca ustalone progi dochodowe.

Kwota 34,00 zł

Dochód netto na osobę % najniższej emerytury

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od kosztów usługi dla:

osób samotnie gospodarujących

osób w gospodarstwach domowych

  %  

Złotych za jedną godzinę

%

Złotych za jedną godzinę

do 634,00

-

nieodpłatnie

-

nieodpłatnie

powyżej 634,00 - 840,05

1,5

0,51

3,5

1,19

powyżej 840,05 - 1046,10

3

1,02

7

3,38

powyżej 1046,10 - 1188,75

5

1,70

11

3,74

powyżej 1188,75 - 1394,80

7

2,38

15

5,10

powyżej 1394,80 - 1505,75

11

3,74

20

6,80

powyżej 1505,75 - 1616,70

15

5,10

25

8,50

powyżej 1616,70 - 1680,10

22,5

7,65

32,5

11,05

powyżej 1680,10 1743,50

30

10,20

40

13,60

powyżej 1743,50 - 1791,05

45

15,30

55

18,70

powyżej 1791,05 - 1838,60

60

20,40

70

23,80

powyżej 1838,60 - 1965,40

75

25,50

85

28,90

 powyżej 1965,40 - 2092,20

90

30,60

100

34,00

powyżej 2092,20  

100

34,00

100

34,00