Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia
Infolinia
Informacja
Informacja

Dyrektor

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest :

mgr Irena Marszałek-Czekierda

Dyrektor przyjmuje w czwartek w godzinach 9.00-15.00 
ul. Jagiellońska 26

 

 I. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

 1. opracowywanie planów działalności i ich realizacja
 2. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
 3. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. zarządzanie powierzoną częścią majątku, 
 5. składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz ustanawiania pełnomocników w zakresie swojego działania,
 6. programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,
 7. kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 8. kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
 9. określanie zakresu obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych,
 10. współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 II. Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

 1. ustalanie potrzeb miasta z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
 3. podejmowanie z upoważnienia Prezydenta Miasta postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń,
 4. składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 5. koordynowanie działalności jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap