Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo specjalistyczne

Interwencja kryzysowa

Mieszkania chronione

Pokoje interwencyjne

Kadra

Przemoc

Program korekcyjno-edukacyjny

Czym się zajmujemy

Inne miejsca, w których znajdziesz wsparcie

Kontakt

RODO


Poradnictwo specjalistyczne

 

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną:

 • Psychologiczną
 • Pedagogiczną
 • Prawną

Usługi świadczone są wszystkim mieszkańcom Rzeszowa (bez skierowania, bez względu na dochód i miejsce zameldowania), okres oczekiwania na pierwsze spotkanie zwykle nie przekracza 1 tygodnia.

Pomoc kierujemy do klientów:

 • indywidualnych (dzieci, młodzież, dorośli)
 • rodzin (małżeństw, par i rodziców/opiekunów z dziećmi)

Zakres udzielanego poradnictwa:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych w zakresie:
  • Prawa rodzinnego
  • Ochrony praw lokatorów
  • Zabezpieczenia społecznego
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i partnerskich
 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w zakresie rozwiązywania trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego, wspólnie z pracownikiem Ośrodka dokonuje się rozpoznania trudności, rozeznania w aktualnej sytuacji życiowej oraz wybrania najlepszej na dany moment formy pomocy – przyjęcie do poradnictwa specjalistycznego, objęcie terapią, skierowanie do innego ośrodka specjalistycznego.

Na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem można umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą telefoniczną.


Interwencja kryzysowa

 

W Ośrodku świadczymy także pomoc osobom w kryzysie. Celem pomocy jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, a tym samym zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz redukowaniu lęku.

Pomagamy osobom, które m.in.:

 • Doświadczają żałoby po stracie bliskiej osoby
 • Mają myśli samobójcze, bądź podejmowały próby samobójcze
 • Doświadczają rozpadu związku
 • Doświadczają sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. napad, wypadek komunikacyjny, kataklizm)
 • Przeżywają gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu, z którą nie są w stanie sami sobie poradzić
 • Doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu (np. nagłe kalectwo, choroba własna lub bliskiej osoby, nieoczekiwane problemy zawodowe lub osobiste)

Pamiętaj, że tylko TY możesz zdecydować, jak będzie wyglądało Twoje życie.

Czasem, gdy sam nie widzisz rozwiązania, ktoś inny pomoże Ci je zobaczyć.


Mieszkania chronione

W Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej funkcjonują dwa mieszkania chronione z czterema miejscami dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym zależy od indywidualnych potrzeb wychowanka ustalanych podczas spotkania z pracownikiem socjalnym i określany jest do momentu uzyskania możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku. W Rzeszowie wychowanek opuszcza mieszkanie chronione najczęściej po otrzymaniu mieszkania z zasobów Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. W trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym osoby otrzymują wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych i prawnych. Wychowanka wspiera również pracownik socjalny, jego pomoc obejmuje: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu poprzez wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, prowadzenie treningów kulinarnych oraz planowanie i zarządzanie osobistym budżetem, pomoc w uzyskaniu mieszkania, a także wsparcie w innych zgłaszanych potrzebach. 

Wszelkie informacje na temat możliwości pobytu w mieszkaniu chronionym można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w siedzibie Ośrodka.


Pokoje interwencyjne

W naszym ośrodku dysponujemy pokojami interwencyjnymi, w których w okresie do 3 miesięcy mogą znaleźć schronienie osoby, które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z przemocą w rodzinie, są w złym stanie psychicznym i z uwagi na swój stan i trudną sytuację rodzinną nie mogą czasowo przebywać w domu. Naszym mieszkańcom zapewniamy pomoc specjalistów, co ma na celu wspomożenie osoby doświadczającej przemocy w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa, dochodzeniu do stanu równowagi, uregulowaniu sytuacji prawnej. 

Warunki przyjęcia do OPSiIK:

 • zamieszkiwanie na terenie miasta Rzeszowa w lokalu mieszkalnym (nie jest wymagany meldunek na terenie Rzeszowa),
 • zgłoszenie doświadczania przemocy,
 • podanie faktów świadczących, że pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia,
 • nie pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,
 • brak aktywnych myśli samobójczych lub zachowań wskazujących na występowanie zaburzeń zdrowia psychicznego.

Kadra

Bieżącemu zaspokajaniu potrzeb w zakresie poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej służy systematyczne rozwijanie zespołu specjalistów świadczących pomoc. Obecnie poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa prowadzone są przez pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz prawnika – wspieranych przez pracowników socjalnych. Pracownicy Zespołu podlegają stałej superwizji.

mgr Magda Szoja – psycholog

Absolwentka psychologii i studiów podyplomowych: Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła szkolenia poruszające tematykę komunikacji w rodzinie, w tym kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i warsztaty „Jak rozmawiać, żeby nie było ofiar. Trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie”. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z pracą z dziećmi i młodzieżą, w tym między innymi jako terapeuta środowiskowy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W Ośrodku prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współautorka książki „Wychowanie w praktyce szkolnej, scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej”, pod redakcją naukową Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. W Ośrodku, w zależności od zapotrzebowania, prowadzi dodatkowo: szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

mgr Ewa Matwijczyk - psycholog

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (specjalność: kliniczna i neuropsychologia) oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (I i II stopień) przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie uzyskując certyfikat interwenta kryzysowego. Przez dwa ostatnie lata pracowała jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, gdzie zajmowała się wspieraniem ofiar przemocy i klientów będących w kryzysie. Wielokrotnie uczestniczyła  w interwencjach terenowych, wspierając osoby po nagłych wypadkach oraz ich rodziny, a także negocjując z osobami w kryzysie suicydalnym.

mgr Beata Piróg – pracownik socjalny, socjolog

Absolwentka pracy socjalnej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz socjologii o specjalizacji Mediacji Rodzinnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pomocy społecznej. Aktualnie w ośrodku zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jako osoba upoważniona przez Przewodniczącego MZI. Prowadzi także szkolenia dotyczące procedury „Niebieska Karta”.

mgr Marek Gnatek – pracownik socjalny, pedagog

Absolwent pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył Studium Pomocy Rodzinie przy PARPA. Zajmuje się wsparciem w codziennym funkcjonowaniu wychowanków mieszkań chronionych oraz mieszkańców pokojów interwencyjnych. Prowadzi działalność informacyjną oraz edukacyjną w stosunku do osób zgłaszających się do Ośrodka. Przeprowadza rozmowy wspierające, jako osoba pierwszego kontaktu wstępnie diagnozuje obszary problemów.

mgr Jolanta Kapusta – radca prawny

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krośnie, Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Rachunkowość i Finanse oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu obrotu nieruchomościami. W 2006 r. wpisana na listę radców prawnych i od tego czasu pracuje w zawodzie radcy prawnego. W Ośrodku zajmuje się poradnictwem prawnym w obszarze obejmującym:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • problematykę ochrony praw lokatorów,
 • wstąpienia w stosunek najmu,
 • prawo o spółdzielniach mieszkaniowych
 • pomoc osobom uprawnionym do alimentów,
 • prawo do emerytury, renty, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • prawo pracy,
 • ochronę osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Pracownicy pełniący dyżury nocne oraz weekendowe:

mgr Jacek Kempanowski – pracownik socjalny

mgr Daniel Mróz – pracownik socjalny

mgr Piotr Strygun – aspirant pracy socjalnej


Przemoc

Oferujemy pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Przemoc może przybierać różne formy:

 • Przemoc fizyczna np. szarpanie, popychanie, bicie, kopanie, policzkowanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, odmawianie konieczności pomocy medycznej, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem.
 • Przemoc psychiczna np. ciągłe krytykowanie, upokarzanie, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, używanie wulgarnych słów, straszenie zabójstwem, samobójstwem, zabraniem dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wmawianie choroby psychicznej, zabranianie opuszczania domu.
 • Przemoc seksualna np. zmuszanie do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych, poniżanie w sferze seksualności.
 • Przemoc ekonomiczna i zaniedbywanie np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie materialnych potrzeb rodziny, brak opieki i uniemożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną) przez osoby za to odpowiedzialne.

Przemoc domowa jest przestępstwem.

Art. 207. KK  § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli:

 • Jesteś osobą dotkniętą przemocą w rodzinie
 • Boisz się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci
 • Żyjesz w ciągłym lęku – co przyniesie kolejny dzień
 • Nie potrafisz wyzwolić się od wpływu osoby stosującej przemoc
 • Nie znasz swoich praw i nie wiesz jak ich dochodzić

Możesz skorzystać z naszej pomocy. Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie ze specjalistą.


Program korekcyjno-edukacyjny

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zajmuje się organizacją zajęć w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez:

 1. uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 2. uczenie umiejętności rozpoznawania przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy;
 3. uczenie umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
 4. uczenie umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie korzystania z pomocy innych;
 5. uczenie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Kontakt w sprawie udziału w zajęciach pod nr tel.: 17 863-53-89 lub osobisty w siedzibie OPSiIK przy ul. Skubisza 4.


Czym się zajmujemy

 1. Pomoc dla rodzin z terenu Miasta Rzeszowa w tym rodzin zastępczych  w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i rodzinnego).
 2. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych – poprzez udzielenie wsparcia w formie mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego, diagnozy obszarów problemowych i wyznaczania celów, rozmów wspierających itp..
 3. Opracowanie i realizacja „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie”.
 4. Konsultacje dla pracowników socjalnych w sprawach ustalenia diagnozy sytuacji rodziny oraz celów i kierunków pracy.
 5. Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych dzieci i młodzieży z innymi instytucjami działającymi w tym zakresie (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, Szkoły i placówki opiekuńczo –wychowawcze).
 6. Współpraca z różnymi instytucjami (policja, oświata, służba zdrowia, MKRPA, organizacje pozarządowe działające na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w zakresie diagnozy i pomocy rodzinie, w której podejrzewana jest przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci w ramach działalności Miejskiego Zespołu interdyscyplinarnego i funkcjonujących Grup Roboczych.
 7. Obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Prowadzenie pomocy psychologicznej w formie  interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia zapewnienie schronienia całodobowego w pokojach interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z terenu miasta Rzeszowa (oraz schronienia na jedną noc w trybie interwencyjnym dla osób z poza terenu Miasta Rzeszowa).
 9. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed sprawcą przemocy.
 10. Organizacja zajęć w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
 11. Diagnoza psychologiczna i opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
 12. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych.
 13. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne asystentów rodzin i koordynatorów rodzin oraz członków rodzin objętych ich działaniami w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Inne miejsca, w których znajdziesz wsparcie

Lista miejsc na terenie Rzeszowa, w których możesz uzyskać bezpłatne wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne oraz prawne.

 

Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dorosłych

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych i Zespół Leczenia Środowiskowego

Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych i Zespół Leczenia Środowiskowego

ANIMA Centrum Psychiatrii

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy SP ZOZ Nr 1 

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy ZOZ Nr 2 

 

Wsparcie pedagogiczne, psychologiczne lub psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy SP ZOZ Nr 1

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ZOZ Nr 2

Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – dla uczniów i rodziców z terenu miasta Rzeszowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 – dla uczniów i rodziców z terenu powiatu Rzeszowskiego

 

Wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich rodzin 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

Centrum Leczenia Uzależnień

 

Wsparcie psychologiczne, prawne oraz materialne 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


Kontakt

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 

Ul. Skubisza 4

35-207 Rzeszów

Telefon:

17 863-53-89

Adres email:

opsik@mopsrzeszow.pl

godziny przyjęć:

 • poradnictwo specjalistyczne:  7.30-20.00
 • interwencja kryzysowa w formie schronienia: całodobowo

 


RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie (Mieszkania chronione)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. (Interwencja kryzysowa)