Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Projekt "Pokonać niesamodzielność" / Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

fepr pl podk ueefsi1

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r. poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego skierowanej dla co najmniej 470 osób niesamodzielnych z miasta Rzeszowa.

W ramach projektu przewidziane jest:

 • uzupełnienie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy MOPS w Rzeszowie, poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 • bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 • nauka obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni,
 • transport wypożyczanego sprzętu.

 

W rezultacie realizacji projektu:

 • u 329 osób niesamodzielnych, nastąpi wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • u 329 osób niesamodzielnych nastąpi poprawa jakości życia w związku z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu,
 • 470 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami zdrowotnymi.

 

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które: 

 • posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jak osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu,
 • przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa,
 • przedstawią oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego.

 

Wartość projektu: 480 891,43 zł
Kwota dofinansowania: 456 846,85 zł

Biuro Projektu/Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel./fax. 17 863 02 53,
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl lub skubisza@mopsrzeszow.pl

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu, przez pracownika MOPS, pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz faxem.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego 

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Pokonać niesamodzielność” 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ do sprzętu tożsamego do wypożyczanego
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa
 4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu
 5. Klauzula RODO
 6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu (w sytuacji posiadania)

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów rekrutacyjnych nastąpi podpisanie następujących dokumentów:

Załącznik nr 6 - deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 7 - oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 8 - umowy użyczenia

 

Upoważnianie do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego/wspomagającego/pielęgnacyjnego:

Upoważnienie (plik do pobrania)

 

Banery/Logo